Общи условия за достъп и ползване

Общи условия за достъп и ползване

Настоящата интернет страница (уеб сайт) с адрес HerbaRex.eu е собственост на ХербаРекс ООД. Съдържанието на уеб сайта е предназначено да предоставя информация за Компанията и нейните продукти до неограничен кръг лица (Потребители). Никаква част от нея не е и не може да бъде разглеждана, възприемана и/или интерпретирана като покана, предложение, оферта, реклама и/или друг търговски способ и/или като квалифициран здравен съвет.

ХербаРекс ООД е вписана в Регистъра на администраторите на лични данни на Комисията за защита на личните данни под № 437273. Компанията е въвела всички задължителни технически и организационни мерки и процедури изисквани съгласно Закона за защита личните данни и най–добрите международни практики в областта. ХербаРекс ООД ще положи максимални усилия да гарантира неприкосновеността на информацията, съдържаща лични данни и предоставена от Потребителите онлайн чрез попълнени електронни формуляри, електронна кореспонденция и/или електронна платформа за обслужване.

С осъществяването на достъп до сайта Потребителите чрез конклудентни действия удостоверяват, че притежават необходимите знания, умения и оборудване за осъществяване на връзка с интернет страницата. ХербаРекс ООД няма да отговаря за вреди, причинени на техническото оборудване (хардуер, софтуер и др.) на Потребителя, настъпили по време на и/или при и/или във връзка с осъществяването на достъп (вкл. при опит) до информацията на сайта.

ХербаРекс ООД не носи отговорност за всякакви имуществени и неимуществени вреди, възникнали директно, индиректно, поради или свързани с достъп до този сайт и информацията на него. Компанията не гарантира адекватността, точността или пълнотата на съдържанието на сайта. Потребителите са изцяло отговорни за оценката на използваемостта на информацията на сайта и носят пълната и безусловна отговорност за резултата от действия, предприети въз основа на информация предоставена чрез тази интернет страница.

ХербаРекс ООД притежава изключителните права върху дизайна, структурата, съдържанието и интернет страницата като обект на авторското право. Никаква част от този сайт и съдържащите се в него публикации не може да бъде копирана, възпроизвеждана, модифицирана и/или разпространявана по какъвто и да е начин и независимо от средствата без изричното писмено съгласие на Компанията. Всички посочена имена на продукти са регистрирани търговски марки и са собственост на ХербаРекс ООД и/или изрично посочените им собственици. Достъпът до сайта не представлява по никакъв начин, форма, основание и/или претекст, разрешение за ползване, възпроизвеждане, модификация, разпространение и всякакви други правни и фактически действия с регистрираните търговски марки, публикувани на страницата.

Интернет страницата на ХербаРекс ООД е насочена към неограничен кръг лица. Лица, на които е забранен достъпът до страницата и/или изложената в него информация, не трябва да осъществяват достъп до страницата. За неуредени от настоящите общи условия въпроси се прилага действащото законодателство на Република България.