Terms and Conditions of Use

Terms and Conditions of Use

Моля, прочетете внимателно и изцяло настоящото Споразумение за приемане на общите условия, преди да използвате този сайт.

С всяко Ваше действие, съставляващо пряко или косвено използване съдържанието на настоящия сайт или на предлагани с него стоки или услуги, Вие потвърждавате волята си за приемане и обвързване с клаузите на настоящото споразумение и изложените в него Общи условия за достъп и ползване, при което възникналите между Вас и ХербаРекс ООД отношения са предмет на уреждане от настоящото споразумение във вида му към момента на използването на сайта.

В случай, че не сте съгласни с изложените тук Общи условия за достъп и ползване или не желаете да се обвързвате с тях, то следва да не продължавате използването на този сайт.

ХербаРекс ООД е търговското дружество, вписано в търговския регистър при Агенцията по вписванията на Република България с ЕИК: 203071759 и адрес за кореспонденция: София 1616, ул. Радецки, 6.

“HerbaRex”, “ХЕРБА РЕКС”, “HERBA REX” са запазени марки в Патентно ведомството на Република България.

Дружеството упражнява дейността си съобразно законодателството на Република България, в т.ч. Закона за защита на потребителите и Закона за защита на личните данни, както и РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2016/679 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/EО (Общ регламент относно защитата на данните). ХербаРекс ООД е вписано в Регистъра на администраторите на лични данни на Комисията за защита на личните данни под № 437273. Дружеството е въвело всички задължителни технически и организационни мерки и процедури изисквани съгласно Закона за защита личните данни и най-добрите международни практики в областта.

Настоящата електронна страница https://HerbaRex.eu/ поддържана от ХербаРекс ООД, в т.ч. и приложенията й, има чисто информационен характер. Полаганите усилия от наша страна, за осигуряване на достоверност и точност на представената информацията, гарантират актуалността и верността на същата, доколкото изхожда от нас или е предоставена по съответния законов ред от трети източник.

Чрез настоящата страница дружеството не осъществява предлагане и продажба на лекарствени продукти. Никоя част от страницата и приложенията й не съставлява и не следва да се възприема като предложение от страна на дружеството за сключване на договор за продажба на лекарствени продукти. В случай на неправилно възприемане на определени текстове в обратен смисъл, дружеството не се счита обвързано с такива трети лица и не приема евентуални поръчки за подобни продажби.

ХербаРекс ООД не носи отговорност за физически и морални проблеми в следствие на посещението на уебсайта и информацията, публикувана в него.

ОТГОВОРНОСТ
Препоръчваме да се КОНСУЛТИРАТЕ С КВАЛИФИЦИРАНО МЕДИЦИНСКО ЛИЦЕ преди използване на продуктите, предлагани чрез сайта или преди да решите да съобразите поведението си с публикуваните в сайта статии, информационни карета, коментари в чатовете или друга информация, предоставена Ви от сайта, независимо по какъв ред. Съдържанието в сайта не препоръчва прилагането на самолечение на здравни проблеми.

ПРИ ВЪЗНИКНАЛ ЗДРАВОСЛОВЕН ПРОБЛЕМ/ВЪПРОС, МОЛЯ КОНСУЛТИРАЙТЕ СЕ НЕЗАБАВНО С ВАШИЯ ЛИЧЕН ЛЕКАР/ЛЕКАР СПЕЦИАЛИСТ ИЛИ ФАРМАЦЕВТ. В никакъв случай не възприемайте дадената Ви чрез сайта информация като абсолютно достоверна и правилна, дори и същата да се окаже такава.

ХербаРекс ООД не дава гаранция за точността, надеждността, пълнотата или полезността на предоставената в сайта информация.

АВТОРСКИ ПРАВА
Изложеният материал в сайта на ХербаРекс ООД не може да бъде копиран, възпроизвеждан, разпространяван, препращан или обработван под различна форма, без предварителното разрешение на ХербаРекс ООД. Разрешение за изтегляне на материали от този сайт се дава само за лични некомерсиални цели. ХербаРекс ООД забранява публикуване на копие на сайта или на части от него.

ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ
ХербаРекс ООД ръководи дейността си от принципната позиция, че защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни е основно право, гарантирано то член 8, параграф 1 от Хартата на основните права на Европейския съюз („Хартата“) и член 16, параграф 1 от Договора за функционирането на Европейския съюз (ДФЕС). Именно затова, при извършване на стопанската си дейност, в т.ч. чрез електронната страница https://HerbaRex.eu/, дружеството ХербаРекс ООД стриктно съблюдава разпоредбите на РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2016/679 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/EО (Общ регламент относно защитата на данните). ”ХербаРекс” ООД прилага изискванията на закона за гарантиране на необходимата надеждности високо ниво на защита на личните даннина физическите лица, при събирането и обработването им, като извършва това на законово основание, в рамките на договорните ни отношения с потребителите на предлаганите от нас стоки и услуги. За детайлна информация, относно политиката ни за поверителност на данните, моля запознайте се с раздел Политика за поверителност на личните данни.

В рамките на преддоговорните и договорните отношения между дружеството ни и Вас, като наши клиенти, уредени от настоящите общи условия, ”ХербаРекс” ООД обработва личните Ви данни, доколкото това е необходимо за изпълнението на договорнете ни отношения, по които Вие, като субект на данните сте страна, или за предприемане на стъпки по Ваше искане, като субект на данните, преди сключването на договора помежду ни. В този смисъл, освен в случаите посочени в раздел Политика за поверителност на личните данни, ”ХербаРекс” ООД използва личните данни на потребителите си с цел упражняване на правата и задълженията на дружеството, съответно на потребителите, в качеството им на клиенти, относно предлаганите от дружеството стоки и услуги, и в рамките на тези договорни отношения.

”ХербаРекс” ООД не предоставя лични данни на свои потребители на трети лица, освен в случаите и по реда на закона, както и при условията и в случаите посочени в раздел Политика за поверителност на личните данни.

ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ЗДРАВНИ ГРИЖИ
Доколкото в сайта е предоставената информация за здравни грижи, същата описва общите принципи на здравни грижи, при което не е предназначена като специфична инструкция за индивидуални пациенти и не следва да се тълкува като такава.

Предоставената информация няма характер на медицинска консултация и не цели даването на подобна. Същата не съставлява ръководство за самолечение и в никакъв случай не замества и не може да замести медицинската консултация, диагностика или лечение, даванa от квалифициран лекар. При възникнало съмнение за здравословен проблем или нужда от лечение, ПОТРЕБИТЕЛЯТ ВИНАГИ СЛЕДВА ДА СЕ ОБРЪЩА ЗА МЕДИЦИНСКА КОНСУЛТАЦИЯ КЪМ КВАЛИФИЦИРАН И ПРАВОСПОСОБЕН ЛЕКАР ИЛИ ФАРМАЦЕВТ. На така предоставената информация не следва да се разчита като единствено вярна, като същата следва да се проверява, като за целта следва да се обръщате към квалифициран специалист – лекар, фармацевт и др.

Именно поради това, ползвайки настоящия сайт, Вие сте наясно и се съгласявате с това, че ние не носим отговорност при евентуално възникнал риск или евентуално настъпили вреди, резултат от това, че сте ползвали съдържанието на сайта, без да съобразите настоящите условия.

ЗА САЙТА
ХербаРекс ООД си запазва правото да коригира евентуални грешки, пропуски или неточности в представената информация. Така също ние не гарантираме и не се задължаваме да осигурим работа на сайта без прекъсване или без възникване на грешки в т.ч. относно ползването на онлайн услугите.

Използването на предоставените в сайта връзки към други интернет сайтове, включително връзки към информация, услуги, продукти, материали, както и всякакви други ресурси, съдържащи се в тях, е единствено на Ваш собствен риск.

Независимо от всичко, ние полагаме усилия за осигуряване на това, предоставената на сайта ни информация да бъде актуална и точна, за да Ви бъдем максимално полезни за пълноценното Ви информиране по разглежданите от нас теми.

ПУБЛИКАЦИИ С НЕОБОСНОВАНО СЪДЪРЖАНИЕ, ИМАЩИ ОБИДЕН И КЛЕВЕТНИЧЕСКИ ХАРАКТЕР.
Електронната страница не може да се използва за публикации с обидно или клеветническо съдържание. Потребителите нямат право да публикуват, в която и да било част от страницата, информация с невярно и необосновано съдържание, както и такова с обиден и клеветнически характер. Коментари с такова съдържание ще бъдат премахвани от интернет страницата ни.

ТЪРГОВСКА МАРКА И АВТОРСКИ ПРАВА
Съдържанието на сайта е предмет на защита от действащото право в т.ч. правата върху търговски марки, авторски права, права на интелектуална собственост и др. Потребителите на сайта и третите лица нямат право да ползват съдържанието на сайта или какъвто и да било елемент от него за търговски цели, като в противен случай носят цялата отговорност, съгласно приложимото право.

РЕГИСТРАЦИЯ
Електронният магазин на ХербаРекс ООД дава възможност на потребителите да разгледат, получат пълна информация и закупят стоките и/или услугите, предлагани в него. Всеки Потребител е длъжен да попълни регистрационната форма, в която да посочи верни данни, необходими за издаването на фактура и товарителница за доставка, както и валиден адрес, телефонен номер и e-mail адрес.

СЪГЛАСИЕ С ОТМЕТКА ПРИ ИЗВЪРШВАНЕ НА ПОКУПКА
С отбелязване с отметка в полето “Съгласен съм с Общите условия” Потребителят извършва своето електронно изявление по смисъла на Закона за електронния документ и електронния подпис, с което декларира, че е запознат с настоящите Общи условия за достъп и ползване и ги приема изцяло.

ПОВЕРИТЕЛНОСТ НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ
Личните данни, получени от ХербаРекс ООД в хода на регистрацията, са използвани единствено и само с цел обслужване на Потребителите, включващо приемане и изпълнение на поръчки и връзка с Потребителите в случай на възникнали проблеми свързани с поръчката. Данните няма да бъдат предоставяни под никаква форма на трети лица или използвани за цели, различни от гореописаните.

Потребителската регистрация може да бъде закрита по всяко време по молба на Потребителя, изпратена в писмен вид на office@herbarex.eu.

ХербаРекс ООД събира следната информация за потребителите:
Лична информация за потребителите:
– Име, адрес за доставка, телефон за контакт, електронна поща
Допълнителна информация за търговците и юридическите лица – нетърговци:
– Име на фирма, ЕИК/БУЛСТАТ, идентификационен номер по ЗДДС

Предоставената информация от физическите лица се класифицира като лична и се пази като такава от администратора на лични данни ХербаРекс ООД. При отказ от Потребителя да предостави личните си данни, той няма да може да се възползва от стоките и/или услугите, предлагани от ХербаРекс ООД.

СИГУРНОСТ НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ
Потребителят носи пълна отговорност относно опазването на потребителските имена и пароли, както и за действия на трети лица със същите. При съмнение за неправомерен и неоторизиран достъп, откраднати или изгубени име и/или парола, Потребителят следва да уведоми ХербаРекс ООД незабавно, с цел прекъсване на достъпа до личната информация.

ХербаРекс ООД осигурява високо ниво на защита на информацията при ползване на услугите на сайта, чрез криптиране.

Потребителят се задължава да поддържа актуална личната си информация и да нанесе своевременно промени относно смяна на адрес, телефонен номер, електронна поща. ХербаРекс ООД не носи отговорност за недоставени поръчки, поради неактуална информация и повторното им изпращане се поема от Потребителя.

ПОРЪЧКИ, УСЛОВИЯТА ЗА ПЛАЩАНЕ, ДОСТАВКА, ИЗПЪЛНЕНИЕ
Електронният магазин на ХербаРекс ООД приема поръчки 24 часа в денонощието, 7 дни в седмицата. Преди да потвърди поръчката си, Потребителят може да прегледа количката, да коригира количеството и информацията си и след това да я потвърди.
При избора на начин на плащане и потвърждаването на поръчката, Потребителят се задължава да заплати крайната й цена. След заявката, системата на електронния магазин изпраща имейл, потвърждаващ получаването на поръчката.

Като алтернативна форма на поръчка се приемат заявки, дадени на телефон 087 777 4287 или на електронна поща office@herbarex.eu

Изпълнението на поръчката може да бъде забавено поради грешен или непълен адрес за доставка или телефон за контакт с Потребителя.

ХербаРекс ООД не изпълнява поръчки с наложен платеж извън територията на България.

ЦЕНИ И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ
Крайната цена на поръчката представлява общата сума от цените на всички поръчани продукти. Цената на доставката е посочена самостоятелно.

Всички цени са в български лева с включен ДДС и не подлежат на промяна от момента на поръчване до момента на плащане.

Начините на плащане, които се приемат, са следните:

Наложен платеж – При избиране на този метод за плащане от Потребителя, се създава поръчка с номер и крайна цена. Заплащането на поръчката се извършва на куриера, при доставката.

По банков път – При избор на начин на плащане „по банков път” при заявяване на поръчката от Потребителя, се създава поръчка с номер, както и му се издава фактура, на базата на която той може да заплати. Потребителят извършва банков превод по сметка на ХербаРекс ООД, като посочва номера на фактурата като основание за превода. ХербаРекс ООД не изисква и не получава никакви допълнителни такси, без значение от начина на плащане. Всички начислени такси, извън обявената от ХербаРекс ООД стойност на поръчката и доставката са обект на договорни отношения между Потребителя и обслужващата го банка/посредник.

В брой – При избиране на този метод за плащане от Потребителя, се създава поръчка с номер и крайна цена. Заплащането на поръчката се извършва при получване на доставката.

ЦЕНИ И НАЧИН НА ДОСТАВКА
Доставка сe извършва с куриерска фирма Еконт Експрес.

Доставката до офис на Еконт е в размер на 5.05 – 5.20 лв. в зависимост от вида на опаковката.

При доставка на повече от една опаковка, както и доставка до адрес има завишения на ставката според тарифния план на Еконт. Точната цена на доставката се калкулира автоматично в процеса на онлайн поръчката.

ХербаРекс ООД не изпълнява поръчки с наложен платеж извън територията на България.

ЦЕНИ И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ
Крайната цена на поръчката представлява общата сума от цените на всички поръчани продукти. Цената на доставката е посочена самостоятелно.

Всички цени са в левове с включен ДДС и не подлежат на промяна от момента на поръчване до момента на плащане.

Цените на стоките са франко офиса на ХербаРекс ООД в София. Купувачът заплаща разходите за транспорт при условията посочени по-горе.

ПРАВО НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ ПО ЗЗП ЗА ОТКАЗ ОТ ДОГОВОРА
Условия за упражняване:
Потребителят може да откаже поръчката си преди тя да бъде подготвена за доставка чрез куриер или доставена на адреса, посочен от Потребителя – чрез нарочно писмено изявление на office@herbarex.eu
Потребителят има право да провери съдържанието поръчката си, преди да я приеме от куриерската фирма.
Потребителят има право да се откаже от договора, без да посочва причина, без да дължи обезщетение или неустойка и без да заплаща каквито и да е разходи, в 14-дневен срок, считано от датата на приемане на стоките от потребителя или от трето лице, различно от превозвача и посочено от потребителя – при договор за продажба, или:
а) когато потребителят е поръчал много стоки с една поръчка, които се доставят отделно, считано от датата, на която потребителят или трето лице, различно от превозвача и посочено от потребителя, приемане на последната стока;
б) при доставка на стока, която се състои от множество партиди или части, считано от датата, на която потребителят или трето лице, различно от превозвача и посочено от потребителя, приемане на последната партида или част;
Когато потребителят упражни правото си на отказ от договора, потребителят трябва да ни изпрати или предаде стоките обратно, без неоправдано забавяне и не по-късно от 14 дни, считано от датата, на която потребителят ни е съобщил за решението си да се откаже от договора. Крайният срок се смята за спазен, ако потребителят изпрати или ни предаде стоките обратно, преди изтичането на 14-дневния срок.
В този случай, Потребителят заплаща само преките разходи за връщането на стоките, както и допълнителните разходи за доставка на стоките, когато потребителят изрично е избрал начин на доставяне на стоките, различен от най-евтиния вид стандартна доставка, предлагана от търговеца.
За да упражни правото си на отказ, потребителят попълва и изпраща по електронен път, чрез интернет страницата ни, стандартния формуляр за отказ, или друго недвусмислено изявление, което може да изпрати на office@herbarex.eu
Счита се, че Потребителят е упражнил правото си на отказ от договора, ако ни е изпратил съобщение за упражняване на правото си на отказ преди изтичането на посочения по – горе срок.
В случай, че Потребителят е упражнил правото си на отказ от договора, Потребителят трябва да върне стоката в запазена оригинална опаковка, с ненарушена цялост и неизползвана, така че да не се намалява стойността й.
При неизпълнение на тези условия, ХербаРекс ООД запазва правото си да откаже да приеме върнатата стока и съответно да не възстанови пълната сума, платена от Потребителя.
В случай, че Потребителят е упражнил правото си на отказ от договора, ХербаРекс ООД възстановява сумата по стойността на продукта/ите в 30-дневен срок. Всички разходи, които Потребителят е направил за получаването и връщането на закупената стока, комисионни на банки и други разходи извън сумата по стойността на продуктите от поръчката остават за негова сметка.
Потребителят няма право на отказ от договора в случаите на:
– за доставка на запечатани стоки, които са разпечатани след доставката им и не могат да бъдат върнати поради съображения, свързани с хигиената или защита на здравето;
– за доставка на стоки, които след като са били доставени и поради естество им са се смесили с други стоки, от които не могат да бъдат отделени;
Напомняме Ви, че за продаваните от нас стоки е налице законова гаранция за съответствие на стоката с договора за продажба;
Разглеждане на жалби
На посочените адреси за комуникация, можете да подавате жалби против работата ни, да правите изявления, във връзка с направените от Вас поръчки, да подавате оплаквания относно работата на конкретни наши служители, както и правите препоръки, с цел подобряване на обслужването.
Същите ще бъдат разглеждани своевременно, в зависимост от конкретния им предмет.

Орган за алтернативно решаване на спорове по смисъла на чл. 181н, ал. 4 ЗЗП са помирителните комисии към Комисия за защита на потребителите. При възникване на спор, свързан с онлайн продажба можете да ползвате и сайта ЕС Онлайн решаване на спорове.

Списък на органите за алтернативно решаване на потребителски спорове. Електронна платформа за онлайн решаване на спорове

Стандартен формуляр за упражняване право на отказ при онлайн покупки

Формуляр за упражняване правото на отказ от договора

НАДЗОРНИ ОРГАНИ

Koмиcия зa зaщитa нa личнитe дaнни
Aдpec: гp. Coфия, yл. “Ивaн Eвcтaтиeв Гeшoв” № 15,
Телефон: 02 / 940 20 46
Факс: 02 / 940 36 40
Уeб caйт: www.cpdp.bg

Koмиcия зa зaщитa нa пoтpeбитeлитe
Aдpec: гp. Coфия, пл. “Cлaвeйкoв” №4A, eт.3, 4 и 6,
Телефон: 02 / 980 25 24
Факс: 02 / 988 42 18
Уeб caйт: www.kzp.bg

Koмиcия зa зaщитa нa кoнкypeнциятa
Aдpec: гp. Coфия, бyл. “Bитoшa” №18
Телефон: 02 / 935 61 13
Факс: 02 / 980 73 15
Уeб caйт: www.cpc.bg

"Бисквитките" (Cookies) спомагат да осигурим, защитим и подобрим нашите продукти и услуги. Нашите партньори Google and Facebook ще събират данни и ще използват "бисквитки" за персонализиране и измерване на рекламите. Съгласни ли сте Вашите данни да бъдат използвани за персонализиране на рекламите?

Privacy Settings saved!
Настройки за поверителност

Когато посещавате даден уебсайт, той може да съхранява или извлича информация във вашия браузър предимно под формата на “бисквитки” (cookies). Контролирайте своите предпочитания за бисквитки оттук.

These cookies are necessary for the website to function and cannot be switched off in our systems.

Използваме WordPress за платформа на нашия уебсайт. Следните “бисквитки” (cookies) са от техническа необходимост за функционирането на сайта и не могат да бъдат изключени.
 • PHPSESSID
 • wordpress_test_cookie
 • wordpress_logged_in_
 • wordpress_sec
 • wp-wpml_current_language
 • wpml_current_admin_language
 • wordpress_gdpr_allowed_services
 • wordpress_gdpr_cookies_allowed
 • wordpress_gdpr_cookies_declined
 • wordpress_gdpr_first_time
 • wordpress_gdpr_first_time_url

Използваме WooCommerce за платформа на нашия онлайн магазин. За обработка на Вашата количка и поръчка ще бъдат съхранени две “бисквитки” (cookies). Тези бисквитки са от техническа необходимост за функционирането на електронния магазин и не могат да бъдат изключени.
 • woocommerce_cart_hash
 • woocommerce_items_in_cart
 • wp_woocommerce_session

We track anonymized user information to improve our website.
 • 1P_JAR
 • ANID
 • APISID
 • CONSENT
 • HSID
 • NID
 • SAPISID
 • SID
 • SIDCC
 • SSID
 • __Secure-3PAPISID
 • __Secure-3PSID
 • __Secure-APISID
 • __Secure-HSID
 • __Secure-SSID OTZ UULE

Отказвам всички услуги
Приемам всички услуги